طرح پنج معماری - طراحی مجتمع مسکونی

حصول آگاهی های لازم در راستای طراحی مجموعه های مسکونی در مقیاس خرد و کلان Architectural Design 5

برنامه درسی طرح پنج معماری - مجتمع مسکونی

به نام او؛ با ياد او

دانشگاه اروميه

دانشکده هنر

گروه معماري

دوره مهندسي معماري ( کارشناسي پیوسته )

نيمسال دوم تحصيلي ۹۱– ۱۳۹۰

درس : طرح معماري پنج

طرح معماري پنج ؛ در حقيقت آخرین تمرين جامع فرآيند طراحي معماري در دوره ی کارشناسی پیوسته است که با هدف حصول آگاهی های لازم در راستای طراحی مجموعه های مسکونی در مقیاس خرد و کلان با در نظر گرفتن عوامل مؤثر مانند شرایط محیطی ، اقلیمی ، شرایط اجتماعی ، مذهبی و فرهنگی بهره برداران و جامعه مورد طراحی و ویژگی های اقتصادی با توجه به حوزه های رفتاری فردی و خانوادگی و اجتماعی و ارتباط بصری و ادراکی با عناصر و مظاهر طبیعت و محیط به انجام می رسد .


برچسب‌ها: طرح پنج معماری, طراحی مجتمع مسکونی, دانشکده هنر, دانشگاه ارومیه, گروه معماری, موضوع طرح, کلیات
بیشتر بخونین
+ این مطلب روز  جمعه یازدهم فروردین 1391 ساعت  11:11 توسط مرتضی اسماعیلی  نگاشته شد  | 

نوروز 1391 شمسی مبارک ...

+ این مطلب روز  سه شنبه یکم فروردین 1391 ساعت  8:44 توسط مرتضی اسماعیلی  نگاشته شد  |